Vybrané projekty

Cyklostezka Červenka

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba nové kapacitnější stezky, která nahradí stávající stezku, která již kapacitně ani technicky nevyhovuje danému provozu. Tato navržená stezka bude sloužit jako propojovací úsek mezi obcí Červenka a městem Litovel. Stezka končí na rozhraní katastrů s tím, že je plánováno prodloužení ze strany Litovle.  Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Stezka pro chodce a cyklisty je navržena v šířce 2,5 m a 3,0 m s potřebnou intenzitou osvětlení. Celková délka stezky je 669,94 m. 

Výstavba místní komunikace v lokalitě Zámočiří

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba nové obslužné komunikace v obci Suchá Loz. Obec se nachází cca 7 km jihovýchodně od města Uherský Brod a mezi obcemi Bánov a Nivnice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající polní cesty a z části zatravněné plochy. Tato komunikace bude sloužit jako příjezdová a zásobovací cesta k nově stavějícím rodinným domům. Komunikace je rozdělena na „Větev A“ a „ Větev B“. Větev A se napojuje na ulici Ke kyselce vedle domu s č.p. 341 a je ukončena napojením na větev B. Větev B se napojuje na místní komunikaci na návsi mezi domy s č.p. 48 a 49 a je ukončena napojením na větev A. Celková délka nové komunikace je 534,83 m.

  Projektová dokumentace

Datum realizace: 17. leden 2011

Výstavba autobusové zastávky v obci Stará Ves

Předmětem projektu je výstavba nové autobusové zastávky v obci Stará Ves. Stará Ves se nachází cca 10 km jižně od města Přerov, směrem na město Holešov.

Jedná se o přemístění stávající zastávky cca o 30 m a výstavbu nové autobusové zastávky podél krajské silnice II/490 ve směru na město Holešov. Jako stávající zastávka slouží krajská komunikace. Autobusy zastavují přímo na silnici bez autobusového zálivu a bez nástupního ostrůvku. Lidé vystupují a nastupují přímo na komunikaci. Toto řešení je velice nebezpečné jak pro chodce, tak pro projíždějící vozidla. Stávající povrch nového zálivu je tvořen částečně štěrkodrtí a částečně zatravněnou plochou.

Výškové řešení komunikace vychází ze stávajícího stavu z minimální úpravou nivelety. Vozovka je navržena se sklonem do 2,5% a přilehlý chodník max. do 2,0%.

Součástí stavby jsou rovněž plošné dosypávky zeminou, úpravy a urovnání ploch dotčených výstavbou a jejich osetí travní směsí.

  Projektová dokumentace

Datum realizace: 17. červen 2011

Dlážděné komunikace pro chodce

Předmětem projektové dokumentace je výstavba dlážděných chodníků a místní komunikace v obci Týn nad Bečvou. Obec se nachází cca 2 km západně od města Lipník nad Bečvou. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace a z části zatravněné plochy kolem současné vozovky.

Stavba se nachází v zastavěné části obce, chodníkový úsek 1 je veden podél levé hrany krajské silnice II/437 (ulice Záhorská) v délce cca 119 m, v úseku od křižovatky se silnicí III/43712 do křižovatky s ulicí Kostelní. Chodníkový úsek 2 navazuje na úsek 1 v prostoru křižovatky ulic Záhorská a Kostelní a prochází tzv. „pěší uličkou“ v délce cca 92 m po vyústění do rozšířeného veřejného prostranství před napojením na silnici III/43712.

Datum realizace: 22. březen 2011